Сдружението е регистрирано с решение № 1901 от 17-04-2000г. в Русенски Окръжен Съд, извършена промяна с Решение № 2512/08.10.2001, ФД 662/2000, извършена промяна с Решение № 1947 от 26.08.2005 год. Извършена промяна с   Решение № 20/07.02.2011 и последна промяна с Решение № 39 от 08.04.2014 год. Сдружението се управлява от Общо събрание, в което влизат всички негови членове с равно право на глас. Общото събрание взема решение с обикновено мнозинство от всички присъстващи. Изпълнението на решенията му се осигурява от Управителния съвет. Управителният съвет се състои от 3 члена, избрани от Общото събрание. Понастоящем членове на УС са:  д-р инж. Тодор Петров - председател, инж. Петко Петков и г-жа Теодора Копчева – журналист. Председателят на УС представлява сдружението при контактите му с трети лица.