ПРЕДМЕТ И ВИД НА ДЕЙНОСТ; ЦЕЛИ

Предмет на дейност на Сдружението е:
1.    Сътрудничество с органите на местната власт и с неправителствените организации от Румъния и Северен централен планов район България, за изграждане на ефективна система за опазване на околната среда и управление на природните ресурси, предвид специфичните особености на Дунавския регион;
2.    Развитие на адекватни механизми за структуриран диалог между държавата и третия сектор, изграждане на обществено-частни партньорства и очертаване ролята на НПО в процеса на управление на структурните фондове на ЕС;
3.    Провеждане политика на етническа толерантност и на широк обществен дебат вътре в региона между представители на местната власт и на предприемаческите среди, както и на различни социални и малцинствени групи и работа за ресоциализацията на хора в неравностойно положение;
4.    Преодоляване на различията в социалното развитие чрез осъществяване на широк план за устойчиво развитие на региона, където икономическия растеж да бъде съчетан с разумно управление на природните ресурси, опазване на околната среда и зачитането на човешките права;
5.    Представяне на националната, регионалната и местна политика за ефективно използване на енергията и енергийните ресурси и опазване на околната среда;
6.    Съдействие и развитие на екологичния и селски туризъм в региона и страната.

Целите на Сдружението са:
1.    Осигуряване на необходимата широка политическа и обществена основа за разработването и прилагането на регионална система за управление на природните ресурси и опазване на околната среда;
2.    Изграждане на балансиран пазар на труда, както и за осигуряване на високо и съответстващо на потребностите качество на професионалното обучение за младежи и възрастни и повишаването на пригодността на работната сила за заетост;
3.    Сътрудничество с други местни, национални и международни институции в сферата на енергийната ефективност, във връзка с опазване на околната среда;
4.    Съдействие за повишаване на обществената информираност и знания в областта на използването и  управлението на природните ресурси и опазване на околната среда;
5.    Увеличаване нивото на прозрачност и отчетност от изпълнителите, които са отговорни за социалната толерантност при действията за етнически връзки в региона.