•    Проект по Договор № ENK5-CT-2001-80525”BIOCOGEN” с Европейската комисия, Директорат J

Цели и основни дейности: Да предостави технически и икономически данни и да работи с ключовите цели за осъществяването на производство на комбинирано топло и електроенергия от биомаса CHP в Европа.


•    Проект по Програма “Развитие на гражданското общество” на Програма ФАР, CSDP 2001-Lot1-002- “Изграждане на център по ресоциализация” на стойност 64 500 Евро.

Основните дейности по проекта бяха разкриване на юридически приемни в 6 общини, обучение за стартиране на собствен бизнес и подпомагане за регистриране на нови фирми и НПО. Проектът бе изпълнен но много добро ниво и приет без забележки.

Целта на проекта е да се създаде възможност на най-бедните групи от населението в 6 общини от региона  да получат свое препитание чрез обучение за стартиране на собствен бизнес, провеждане на консултации, обучение на неформалните лидери в отделните селища относно възможностите за сдружаване, създаване и регистриране на нови, локални НПО, обучение на служителите в общините относно възможностите, които предоставят предприсъединителните програми и отделните фондове в България, въвеждане в практиката на местно ниво на институционални мерки, базирани в стандартите за правата на малцинствата, насочени към предотвратяване и преодоляване на етническата дискриминация , расизма, ксенофобията и различните форми на етническа нетолерантност в училище.


•    Проект по програма ФАР ТГС BG2004/016-783.01.03.01.04“Създаване на ефективен модел за трансгранично сътрудничество между НПО, общини и професионални гимназии по селско стопанство”

Партньори: ЕКОЛИНКС-ГСУПРООС,Русе, НПО Fortuna Danubius Foundation, Гюргево, Професионална гимназия по селско стопанство в Две могили, Професионална гимназия по селско стопанство в Калугарени, община Две могили и община Гюргево.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ
-Разработване на системно  проучване, идентифициране и наблюдение на потребностите на селскостопанските производители от обучение за качествените изисквания на ЕС
-Сформиране на групи от желаещите да участват в съответното обучение и провеждане на анкети сред населението относно интересите на отделните групи. В съответствие с резултатите от анкетите се определи и окончателния списък на участниците, както и окончателния вариант на темите. Анкетьорите бяха от учениците в Професионална гимназия по селско стопанство Две могили в сътрудничество с община Две могили, както и на Професионално училище по селско стопанство в Калугарени, като съставянето на анкетните листове и методологията на провеждането на анкетата бе извършено от Сдружението.
-.Организиране на приемна в основните населени места на  общината


•    Проект по програма Фар ТГС Р-Бг „Изследване на разрушителните природни феномени в област Гюргево...” RO 2006/018-445.01.03.03  89 790 Eвро 

Изследване на опасностите от наводнение в региона Русе-Гюргево, създаване на съвместен секретариат за предпазване от наводненията, издаване на наръчник за действия при наводнения и др. Партньори по проекта:

-Окръжен съвет Гюргево;
-Agentia pentru Protectia Mediului Giurgiu –Агенция по опазване на околната среда Гюргево;
-Asociatia “ Societatea Ecologist” Noua Aliant“ Giurgiu –Асоциация Екологично общество „Нов алианс” Гюргево.


•    Проект по ОП Развитие на човешките ресурси „Предоставяне на социалната услуга Домашен помощник в община Бяла” 67 500 лв

Реализиране на услугата домашен помощник на 49 крайни бенефициенти в община Бяла.

Обща цел : Създаване на действащ модел на грижи за хората в неравностойно социално положение в малка община
Специфични цели: Разширяване на териториалния обхват на социалните услуги. Създаване на нови работни места в сектора на социалните услуги. Повишаване на професионалните умения и мотивация на домашните помощници чрез надграждащи обучения.


    Проект BG051PO001-4.2.03-0072 ОП Развитие на човешките ресурси, схема: “Да направим училището привлекателно за младите хора” със заглавие „Социализация и интеграция  на младите хора в община Вятово  чрез полезни и  привлекателни  извънкласни дейности”

Общата цел на проекта е да повиши качеството на живот на учениците и младите хора в училищата в община Ветово чрез създаване на възможност да участват активно в извънкласни и извънучилищни  дейности, съобразени с техните интереси и потребности.


•    Проект по програма ТГС Р-Бг Трансграничен екологичен коридор.

Основна цел: разумното управление и ползване на природните ресурси и устойчивото развитие на трансграничните зони чрез изграждане на екологичен коридор чрез  Изготвяне планове за управление на защитените зони и актуализация на плана за управление на ПП Русенски Лом; Обучения; Изготвяне на информационно и рекламни материали за плановете за управление, биоразнообразието и културно-историческото наследство; Обществени срещи и обсъждания; Представяне на биологичното и ландшафтно разнообразие.


•    Проект „Общи действия за предотвратяване на екологични бедствия” - C.A.P.E.D., код на приложение 2 (4i) - 2.2 - 15, MIS ETC код 360, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България за трансгранично сътрудничество

Общата стойност е 5,764,433.00 EUR От 31.08.2013 до 30.08.2015

Целта на проекта е засилването на сътрудничеството в граничната зона между Румъния и България осъществено чрез създаване на общ механизъм за вземане на управленски решения за поддръжка и ремонт на язовири за защита от наводнения, както и осигуряване на подкрепа за оперативни решения за предотвратяване и / или намаляване на риска от наводнения

В тази връзка е разработена и въведена интегрирана информационна система, която подкрепя човешкия фактор за вземане на най-добрите решения, необходими за гарантиране на екологична устойчивост, чрез предоставяне на подходяща информация за тази цел.
Основният компонент на този проект е приложение за управление на аварийни ситуации, което позволява комуникация в реално време между партньорите и осигуряване на съвместна подкрепа при вземането на решения за смекчаване на последиците от наводненията.